ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ไฟล์แก้ไขได้

1.     ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีงามและเหมาะสม
2.     ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีและ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการเรียนการสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงานและอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
3.     ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
4.     ส่งเสริมผู้เรียนให้เห็นคุณค่า ประโยชน์ของทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

1. การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยที่ 1 งานบ้าน

2. การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยที่ 2 งานเกษตร

3การงา~A 5. การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยที่ 5 ก้าวทันโลก

6. เฉลย การงานฯ

443A41~1

Comments

comments

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ...

Inline
Inline